- Blåappen version

Blåappen 6.0 – augusti 2021

I Blåappen 6.0 introducerar vi flera spännande funktioner som innebär förändringar och förbättringar i så väl patientapplikationen som för behandlare och administratörer.

Patientapplikationen får ny design och vi kommer göra det möjligt för vårdnadshavare att logga in med BankID och agera ombud för sina barn dvs. svara på skattningar som är skickade till barnet.

För behandlare kommer nu efterlängtad funktionalitet för att kunna besvara och navigera i skattningar med hjälp av tangentbordet.

Skattningspaket som lanserades i version 5.4 byggs om till Program och får ny funktionalitet i form av återkommande skattningsutskick, patientinformation och samordning av inkommande svar inom enheten. Med Program kommer Blåappen också stödja Uppföljning, exempelvis vid medicininstättning. Därtill gör vi det möjligt att skicka meddelanden mellan behandlare och patienter eller vårdnadshavare inom ramen för ett uppföljningsprogram.

Vi fortsätter även att bygga flera nya skattningar, däribland den eftertraktade CBCL som är en del av ASEBA samt flera nya skattningar till Vuxenpsykiatrin och Cancervården.

Nya funktioner

Information till nya patienter

För ökad trygghet och förståelse hos patienter som registreras i Blåappen kommer de få ett SMS med en länk till en sida med information som förklarar syfte och användning av Blåappen.

Se nedan hur inbjudan till patient ser ut. Klicka för att visa i fullskärm.

 

Inbjudan till patientkontakter

Vårdnadshavare och skolpersonal bjuds in till Blåappen för varje patient de skall besvara något för. Patientkontakter har flyttat ut från patientinformationen och är istället tillgängligt direkt från patientöversikten, där under visas patientens kontakter, deras status och nya kan bjudas in.

OBS! Notera att inbjudan måste accepteras innan patientkontakten kan logga in i Blåappen och se de frågor du skickat till dem.

patientkontakter

Här nedan går vi igenom följande kopplat till inbjudan

 • Bjud in vårdnadshavare
 • Bjud in skolpersonal
 • Skicka skattningar innan inbjudan accepterats
 • Inbjudans giltighetstid
 • Ej aktiva patientkontakter

Bjud in vårdnadshavare

För att bjuda in patientens vårdnadshavare registrerar du hens telefonnummer och personnummer.

Vårdnadshavaren får ett sms med en länk till inbjudan som hen accepterar genom att legitimera sig med sin e-legitimation (Bank ID eller Freja eID). Vårdnadshavare måste bjudas in en gång för varje patient de skall besvara skattningar för.

Se nedan hur inbjudan till vårdnadshavare går till. Klicka för att visa i fullskärm.

Bjud in skolpersonal

För att bjuda in patientens lärare eller annan skolpersonal registrerar du hens e-postadress. Läraren får ett mail med en länk till inbjudan som hen accepterar genom att fylla i sina uppgifter. Då inbjudan accepteras kan läraren välja att bli kontaktad via SMS genom att ange sitt telefonnummer. Alla notifieringar som skickas, exempelvis vid nya skattningar eller engångskoder, kommer då att skickas som SMS i stället för e-post.

Se nedan hur inbjudan till skolpersonal går till. Klicka för att visa i fullskärm.

 

Skicka skattningar innan inbjudan är accepterad

Skattningar kan skickas till vårdnadshavare och skolpersonal även innan inbjudan accepterats. I detta fall går inget SMS i väg om att nya skattningar finns att besvara. Först när inbjudan accepterats och patientkontakten loggat in i kommer de kunna besvara dem.

Status på patientkontakter och inbjudningar

Inbjudan skickad: En patientkontakt som ännu inte accepterat sin inbjudan visas så här:

Inbjudan accepterad: En patientkontakt som accepterat sin inbjudan visas så här:

Inbjudans svarstid passerad: Om det gått två veckor utan att inbjudan accepterats kan den inte längre besvaras. Patientkontakten visas då så här, och du kan välja att skicka inbjudan på nytt.

Ej aktiva: Patientkontakter som registrerats i en tidigare version kommer att behöva acceptera en inbjudan innan de kan fortsätta använda Blåappen. Innan de fått en ny inbjudan räknas de som ”Ej aktiva” och du kan skicka en ny inbjudan för att bjuda in dem på nytt. Ej aktiva patientkontakter visas så här:

 

Håll utkik i patientöversikten – om det finns patientkontakter som är ej aktiva eller med inbjudningars vars svarstid passerat kommer texten på knappen vara orange.

 

Ombud 

Ombud innebär att vårdnadshavare kan svara på frågor som är skickade till barnet. Följande gäller:

 • För barn som är under 13 år får vårdnadshavare automatiskt agera ombud. För dessa patienter kan ombud vid behov inaktiveras för vårdnadshavaren. 
 • För barn mellan 13 och 18 år måste ombud aktiveras efter att patienten gett sin tillåtelse att vårdnadshavaren agerar ombud.  

Ombud aktiveras i patientöversikten.

Förenklad inloggning för patientkontakter 

Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation i stället för engångskod. När en vårdnadshavare är inloggad i Blåappen får de automatiskt se det eller de barn för vilka de har aktuella frågor att besvara. De ser även de barn som de kan agera ombud för (se Ombud ovan). 

Lärare och annan skolpersonal loggar in med engångskod som de hämtar på inloggningssidan. Koden kommer till deras valda kontaktväg dvs. e-post eller SMS. Efter inloggning visas en lista över de elever (elevens initialer) för vilka läraren har frågor att svara på. För att välja en elev och se frågorna anges elevens personnummer.  

Automatiska påminnelser  

Blåappen kommer att skicka automatiska påminnelser till den som har något att besvara. Den första påminnelsen skickas efter 24 timmar och den andra efter 72 timmar från det att skattningen startades.  

Om ytterligare påminnelser krävs kan detta göras manuellt från patientöversikten.

Besvara och navigera i skattningar med tangentbordet 

Du som använder Blåappen som vårdgivare/behandlare och genomför intervjuskattningar ges nu möjligheten att besvara och navigera i formulären med tangentbordet i stället för att klicka och scrolla med musen. 

Tangentbordstödet aktiveras när du öppnar en skattning i Blåappen. Den aktuella frågan får en ljusgrå bakgrund och i nedre högra hörnet av varje svarsalternativ visas vilken tangent som skall användas för att välja det alternativet. 

När en fråga är besvarad förflyttas du automatiskt vidare till nästa fråga. I de fall frågan är en textfråga eller tillåter att flera svarsalternativ väljs förflyttas du inte automatiskt. I nedre respektive övre högra hörnet av frågan visas den eller de tangenter du skall använda för at navigera framåt eller bakåt mellan frågorna 

Se nedan hur tangetbordsstödet används. Klicka för att vias i fullskärm.

Program 

Program är en vidareutveckling av skattningspaket med flera nya funktioner och användningsområden. Läs mer om program (länk). 

En Blåappen-administratör i er verksamhet skapar och gör relevanta inställningar för de program som ni ska använda. 

Här nedan beskriver vi de funktioner i Program som ni behöver känna till.

Återkommande skattningar 

Ett program kan innehålla skattningar som skickas direkt, skattningar som schemaläggs att skickas en viss tid alternativt skattningar som skickas återkommande i ett intervall som ni själva bestämmer. 

Ta bort obesvarade skattningar

NI kan välja om en skattning som är del av ett program och förblir obesvarad skall tas bort efter en viss tid – exempelvis om man vill att den föregående skall tas bort när nästa skickas ut.

Visning för patientvårdnadshavare, skolpersonal 

Med program ges möjligheten att presentera mer information för per mottagargrupp (patient, vårdnadshavare, skolpersonal). Genom att slå på Visning för patient, vårdnadshavare, skolpersonal kan ni välja vilken information de olika mottagargrupperna skall få tillsammans med sina skattningar i programmet.  

Vilken information som skall fyllas i styrs av vilka skattningar som finns i programmet. Innehåller programmet endast skattningar till patient behöver endast information till patienten fyllas i. 

Samordning på enheten 

Genom att slå på ”samordning på enheten” på ett program skapas en notisgrupp som visas på startsidan för alla medarbetare. Notisgruppen kommer innehålla notiser kopplade till skattningar i programmet.  Notisgruppen visas endast om det finns något att visa. 

Tillgängliggöra ett program för er verksamhet 

När en administratör satt samman ett program lägger hen till det i den enhetsgrupp som skall ha tillgång till programmet. Detta görs på samma sätt som när nya skattningar läggs till i enhetsgruppen.  

Starta program 

Program startas och skickas på samma sätt som skattningar. Innan programmet startas ges man möjlighet att välja bort innehåll i programmet och välja när det ska skickas. 

Byta ansvarig enhet på program 

Om patienten ska följas upp och behandlas på annan avdelning/mottagning kan ni välja att byta ansvarig enhet på ett helt program. Efter att programmet bytt ansvarig enhet kommer inkommande svar från programmet gå till den nya enheten. Har programmet en notisgrupp (se Samordning på enheten) kommer denna visas på den nya enheten.  

Byte av enhet görs via menyn till höger på det startade programmet. För att valet skall bli tillgängligt måste Flytt av skattningar mellan enheter vara påslaget på enhetsgruppen. Detta görs av en administratör. 

Meddelande

Meddelandefunktionen kan slås på för ett Program om ni vill möjliggöra för patient och behandlare att skicka meddelande till varandra under tiden som programmet är aktivt. Administratörer kan skapa färdiga meddelanden som behandlaren kan välja att skicka till patienten, behandlaren kan även författa egna meddelanden.

Patienten markerar att de läst ett meddelande och behandlaren i sin tur kvitterar inkomna meddelanden från patienter.

På startsidan under Notiser kommer följande notiser relaterat till meddelande visas

 • Nya meddelande = ett nytt meddelande från patienten som ännu inte är kvitterat
 • Patient har oläst meddelande = patienten har ett meddelande som de ännu inte markerat som läst

Hantering av saknade svar 

På startsidan kommer Notiser om saknade svar att kunna visas. Ett svar räknas som saknat om det inte besvarats efter 24 timmar från att det skickades ut. Vi rekommenderar att verksamhetens rutiner fångar upp om skattningar, trots automatiska påminnelser är obesvarade. Efter att de automatiska påminnelserna kan verksamheten välja att manuellt påminna alternativt välja att avbryta skattningen om ni inte får svar. Om en skattning fortfarande är obesvarad 30 dagar efter att den skickades kommer den automatiskt att avbrytas av Blåappen. 

Rapport av resultat per patient 

Nytt verktyg för administratörer för att få ut resultat per patient till Excel. Innan rapporten tas ut kan ett antal filter appliceras; 

 • Skattningar  
 • Datum 
 • Patienttagg 
 • Enheter

Den export som fi1nns sedan tidigare finns kvar men vid analys av skattningsresultat rekommenderar vi att rapporten för Resultat per patient används. 

Grundfunktionalitet för integration mot journalsystem 

Förberedande arbete är gjort mot för att automatiskt kunna skicka resultat till journalsystemet vid kvittering i Blåappen. 

Skattningar

Nya skattningar

 • CBCL (Child Behavior Checklist 1 1/2-5 år och 6-18 år)
 • CATS (Child and Adolescent Trauma Screen)
 • IES-R (Impact om Event Scale-Revised)
 • LSAS-SR (Liebowitz Social Anxiety Scale, self-report)
 • WHODAS 2.0, 12 frågor & 36 frågor självadministrerad
 • DSM-5 Självskattning av aktuella symptom
 • BSL-23 (Borderline symtomlista kortversion)
 • EHP-30 (The Endometriosis Health Profile)
 • KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9)
 • Formulär för medicinuppföljning
 • MFS (Mental Fatigue Scale)
 • PDSS-SR (Panic Disorder Severity Scale – Self Rated)
 • SRAS-R (School Refusal Assessment Scale)
 • PumpToGo Utvärdering – framtaget tillsammans med Hematologen, Region Skåne

Ändrade skattningar

 • Screening ryggmärgsskadade: Ny fråga angående sexuell rådgivning
 • SCARED: Varning om patienten är utanför rekommenderat åldersintervall 8-17 år
 • CDC: Lärarvarianten refererade till ”ditt barn” – ändrat till ”din elev”
 • Besöksutvärdering: Ny variant som skickas till vårdnadshavare

Förbättringar & buggfixar

 • Ökad återanvändbarhet av funktionen narrativ (skattningskommentar) som finns i exempelvis BCFPI och M.I.N.I
 • Interna kodförbättringar
 • Länk till behandlarinloggning från startsidan (patientinloggning)
 • Tydligare varning att kommentar på skattning inte kan ändras efter kvittering
 • Användarstatistik per per enhet i dataexporten saknade datafält
 • Förbättrade textredigerare, exempelvis vid kvittering av resultat och administration av Program
 • Automatisk fakturagenerering för licensierade skattningar
 • Möjlighet att undanta frågor från att ”obesvarade frågor”-varningen

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

6.0.1

 • Exempelfrågor i formulär skall inte markas av tangetbordsstödet
 • Lagt till https i länkar i sms
 • Kvitterat-datum ska inte visas på ej kvitterade meddelanden

6.0.2

 • Svarsfält tas bort från dataexport
 • Korrigering av placering av knapp för visning av schemalagda skattningar under Aktuellt

6.0.3

 • Inloggning för systemadministratörer

6.0.4

 • Tillåter att RCADS skickas till patienter från 6 år
 • Felaktig radbrytning i ruta som indikerar att skattning är kvitterad (endast webbläsaren IE11)
 • Aktuellt skall alltid visa ej kvitterade skattningar
 • Uppdaterad information gällande informationssäkerhet
 • Åtgärdat fel som gjorde att viss metadata inte uppdaterades vid automatiskt utskick av schemalagda skattningar
 • Förtydliga information i inbjudningar till migrerade vårdnadshavare

6.0.5

 • Löst problem med att skicka skattningar när kategorinamnet är längre än 25 tecken
 • I vissa fall så bedrivs vård direkt på vårdenheter (VE) och inte på någon underliggande VEI. Där måste man kunna aktivera VE också i enhetsträdet
 • Möjlighet att skicka om inbjudan redan innan dess giltighetstid löpt ut
 • Prestandaförbättring vid körning av schemalagda jobb

6.0.6

 • Korrigering av CBCL 6-18 scoreberäkning

6.0.7

 • Mailadresser till lärare blir mindre känsliga för stora och små bokstäver