- Blåappen, Stretch Care

Program och medicinuppföljning

Nu kommer snart program och förenklad medicinuppföljning, med förbättrad vårdkvalitet och stora besparingar som följd.

Från start gav Blåappen stöd vid informationsinhämtning digitalt och på distans. Det blev ett viktigt stöd för att avlasta och öka kvaliteten i vården under utredning, behandling och uppföljning. Nyligen kom också möjligheten att sätta ihop standardiserade paket för att främja arbetet med standardiserade vårdplaner och nationell samordning. Med paket kan personalen redan idag skapa utredningar och uppföljningar som pågår över en tid.

Men nu tar vi det ett steg till. I nästa version av Blåappen (6.0) kommer program. Program kan pågå tills vidare eller under en begränsad tid. Programmet följer en designad rutin där resultaten presenteras löpande till vårdpersonalen och uppehåller direkt kontakt mellan vårdpersonal och patient. Vårdpersonalen kan skicka meddelanden som kvitteras av patienten. Patienen får samtidigt möjlighet att skicka meddelanden tillbaka. Denna kontaktväg försvinner när programmet avslutas.

Detta kan användas för alla möjliga scenarier, som exempelvis uppföljning under en behandling (habilitering, pågående cancerbehandling, osv), eller kanske vid en kronisk sjukdom där vårdpersonal har kontakt med en patient över flera års tid. Men ett gyllene område för denna funktionalitet är uppföljning av medicin. Läs mer om det nedan!

Så här kan det se ut för patienten (första bilden) och för vårdpersonalen (andra bilden):

 

 

 

 

 

 

 

Medicinuppföljning och insättning

Tänk att du ger patienten ett doseringsschema för sin nya medicin och lånar ut instrument för att mäta vitalvärden under insättningsperioden. Sedan hämtar Blåappen in vitalvärden och effekt av medicinen kontinuerligt åt dig.

Vårdpersonalen får rapporter och kan skicka meddelanden direkt till patienten istället för att ringa och jaga. Efter insättningen kan Blåappen ställas om att regelbundet följa upp patientens mående. När det är dags för nytt besök efter ett halvår eller år finns kurvor med historisk utveckling att lätt tillgå i Blåappen.

Medicinuppföljning är ofta ett betyngande område för vården med mycket administration. För mediciner där dosen ökas gradvis har historiskt patienten behövs komma in varje vecka för tester. På senare tid har mätverktyg skickats med patienten hem, men det har ändå inneburit mycket arbete för vårdpersonalen med jagande i telefon (folk har en tendens att inte svara i telefon, speciellt vid dolt nummer), manuell inraportering i journal och mycket pappersexercis.

Blåappen kommer stödja alla former av medicinuppföljning. Uppföljning av ADHD-medicin är först ut med ett tänkt scenarie liknande följande (helt anpassningsbart):

  1. Efter utredning i Blåappen bedöms det att patienten har ADHD och skall få medicin som en del av sin behandling. Läkaren och patienten sätter ett doseringschema med ökad dos veckovis över 12 veckors tid. Patienten får detta schema av läkaren samt får låna ett kit med blodtryck- och pulsmätare med sig hem under insättningsperioden.
  2. ADHD-medicininsättningsprogrammet i Blåappen startas för patienten. Verksamheten har valt veckouppföljning och även lagt in skattningar för ADHD regelbundet under insättningstiden. På så sätt följs både effekten av medicinen upp, samtidigt som fler mätpunkter samlas in under tid och kan jämföras med tiden innan insättning påbörjades.
  3. Efter en vecka skickar Blåappen första uppföljningen till patienten. Patienten matar in blodtryck, puls, biverkningar och en enkel effektbedömning. Blåappen rapporterar direkt tillbaka resultatet till mottagningen.
  4. Mottagningen har en person på mottagningen som övervakar alla patienters inkommande svar, istället för att varje behandlare gör det var för sig. Det avlastar mottagningens administration ytterligare. Personen som dagen till ära hanterar inkommande ärenden besvarar direkt alla svar med normala värden genom att klicka på ett färdigskrivet svar i Blåappen ”Hej, dina värden ser bra ut. Vänligen fortsätt öka dosen enligt schemat.”. Detta läser patienten ett par timmar senare och kvitterar. Inget jagande på telefon med andra ord!
  5. I det fall ett inkommande värde avviker meddelas patientens behandlare som tar över ärendet. Via Blåappen kan patienten ombes vänta med att öka dosen eller att komma in på besök och ev. byte av medicin.
  6. Om patienten har frågor kring insättningen kan de direkt i Blåappen skicka sin fråga direkt till mottagningen via Blåappen (som då blir köhanterat), istället för att ringa ett växelnummer och ha svårt att hitta fram så som ofta är brukligt idag.
  7. När behandlingen är klar avslutas programmet i Blåappen. (Kanske startas då ett uppföljningsprogram där Blåappen regelbundet hör av sig och stämmer av patientens mående.)

 

Under resan har mängder av tid besparats samtidigt som kvaliteten kan ökas. Alla värden som samlats in är automatiskt jämförbara över tid för kvalitativ analys, och dessutom kan de automatiskt skickas in till journalsystemet.