Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsbehandling för Blåappen och Pulstavlan

Stretch Care äger inte informationen som hanteras i våra produkter. Stretch Care behandlar endast personuppgifter i våra produkter i enlighet med de personuppgiftsbiträdesavtal som finns upprättade med våra kunder.

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, kontakta den vårdgivare som är personuppgiftsansvarig. Vet du inte vem som är personuppgiftsansvarig, kontakta oss på dpocare@stretch.se så hjälper vi dig.

För ärenden som läggs i Stretch Cares supportportal gäller nedanstående personuppgiftspolicy.

 

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi på Stretch Care AB (nedan även benämnt som “vi”, eller bara “Stretch Care”) behandlar personuppgifter för leverantörer, kunder, partners och potentiella rekryter. Denna policy gäller inte för information som hanteras i våra produkter (se ovan).

Personuppgifter

Stretch Care är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter du lämnar till oss, samt för de personuppgifter vi kan komma att samla in från någon annan (s.k. tredje part).

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter:

 • Namn
 • Yrkesroll och arbetsgivare
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Foto

Inför potentiella rekryteringar samt för vissa leverantörer kan vi också komma att behandla:

 • CV
 • Personnummer

För anställda gäller en separat, intern personuppgiftspolicy.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifterna för att fullgöra avtal som ingåtts mellan dig eller din arbetsgivare och Stretch Care, eller för att vidta åtgärder för att kunna ingå sådant avtal med dig.

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter för att marknadsföra Stretch Care och informera om våra tjänster och den verksamhet som vi bedriver. Behandling av dina personuppgifter för detta ändamål sker på grundval av samtycke om sådant har givits. Vi kan även på grundval av berättigat intresse komma att förse dig med information vi tror kan vara av intresse för dig. Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss enligt nedan.

I rekryteringssyfte kan vi komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). Behandling av dina personuppgifter för detta ändamål sker i sådana fall på grundval av berättigat intresse.

Stretch Care kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldiga att göra så på grund av lag eller beslut från myndighet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Stretch Care anlitar ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vårt kundhanteringssystem och som behandlar samtliga personuppgifter hänförliga till dig som kund eller potentiell kund. När dina personuppgifter delas med vårt personuppgiftsbiträde sker det endast för ändamål som är förenliga med de för vilka vi behandlar personuppgifterna.

Stretch Care kan även komma att överföra uppgifter om dig till tredje part, såsom företag som hanterar marknadsföringstjänster eller IT-tjänster. Sådan överföring sker för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig. För det fall uppgifterna delas med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Våra uppgifter lagras och behandlas på servrar som finns inom EU/EES, alternativt hos leverantörer som är avtalsmässigt bundna att leva upp till GDPR:s krav (genom så kallade standardavtalsklausuler). För mer information om överföringar av data utanför EU/EES gränser, kontakta dpocare@stretch.se.

Lagring och behandling

Stretch Care kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Stretch Care.

Stretch Care kommer att spara sådana uppgifter som Stretch Care enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag stipulerar.

Stretch Care kommer att spara personuppgifter med avseende på marknadsföring under en tid om 5 år efter senaste kontakten, om inte du meddelar att du inte längre önskar få sådan information eller marknadsföring, varvid Stretch Care omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Stretch Care kommer att spara personuppgifter med avseende på rekrytering under en tid om 2 år efter den senaste kontakten, om du inte meddelar att du inte längre önskar att Stretch Care sparar dessa uppgifter, varvid Stretch Care omedelbart raderar de personuppgifter som behandlas i detta syfte.

I det fall du kommunicerat med oss utanför avtal förbehåller vi oss rätten att spara kommunikationen i 15 år såvida du inte ber oss radera personuppgifterna om dig.

Stretch Care kan komma att, med ditt medgivande, behandla dina personuppgifter i exempelvis sociala medier och på sin hemsida. Dess lagras så länge vi har ditt medgivande eller tills informationen avpublicerats.

Säkerhet

Stretch Care vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på dina personuppgifter, för att därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig
 • begära att vi raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet)
 • återkalla ditt samtycke när som helst – vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten: http://www.imy.se.

Ändring av denna policy

Stretch Care förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Stretch Cares hemsida.

Kontakt

Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på dpocare@stretch.se.

Välj vad som passar dig! Ring, maila eller skicka ett meddelande.

Är du patient, vårdnadshavare eller skolpersonal? Tänk på att vi inte kan hjälpa till i ett enskilt ärende, då behöver ni istället kontakta er mottagning direkt. (Ibland kanske vi kan ge lite tips dock.)

  Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!

  Du är alltid välkommen att ringa oss direkt på 0703-599 559. Då kommer du direkt till Daniel Terborn som är ansvarig för Stretch Care.

  Kontaktformulär i all ära, men visst kan det vara trevligare att skicka ett email direkt istället.

  Skicka mail till oss på hejcare@stretch.se så återkopplar vi till dig så fort vi kan helt enkelt.