- Blåappen, Stretch Care

SMASc

Self-Management Assessment Scale
Screening förutsättningar och behov av egenvårdstöd

(Copyright: Docent Ulf Isaksson © Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet)

Vid medicinklinikens öppenvårdsmottagningar på Ängelholms sjukhus bedrivs ett utvecklingsarbete i samverkan med institutionen för datavetenskap och mediateknik, DVMT, vid Malmö universitet. I arbetet involveras skattningsinstrumentet SMASc via Blåappen. I arbetet på Ängelsholms sjukhus är detta centrala resurser i utvecklingen av ett sammanhållet arbetssätt där syftet är att stärka egenvårdsstödsarbetet för patienterna vid mottagningarna.

”….att involvera Blåappen och SMASc ger möjlighet att förenkla vårt arbete och en tydligare bild av patientens  upplevelse av sin situation. Det sparar tid och ger gott stöd i  vår utveckling av egenvårdsstödsarbetet på mottagningarna…”

Åsa Baum, Enhetschef, medicinkliniken, Ängelholms sjukhus

Skattningsinstrumentet SMASc, är utvecklat av omvårdnadsforskare vid Umeå universitet med syftet att ge sjuksköterskor en indikation om en persons egenvårdsförmåga.  Att involvera SMASc i arbetet innebär att patienten inför ett vårdmöte svarar på frågor via Blåappen som söker svar på personens kunskap om sjukdomen och hälsosituationen, rutiner i vardagen, känslomässigt mående, det sociala stöd personen upplever och de planer och förväntningar personen har inför framtiden. Frågorna patienten svarar på ger möjlighet till förberedelse och reflektion inför vårdmötet. Sjuksköterskan ges med resultatet av skattningen indikationer på angelägna teman att ta med i förberedelsearbetet inför vårdmötet.

SMASc har i det här arbetet inte endast använts som skattningsinstrument. Det är också ett tydligt stöd i arbetet med att kombinera Region Skånes strategiska målsättningar att utveckla arbetet med person-centrering och verksamhetsutveckling med digitalisering som resurs i vårdproduktionen. För sjuksköterskorna vid medicinkliniken är det en fråga om arbetsmiljö och kultur som de vill ska prägla arbetsplatsen. Att involvera SMASC via Blåappen öppnar upp för ett arbeta på ett sammanhållet person-centrerat arbetssätt för egenvårdsstöd som ger tydliga incitament att involvera patienterna med utgångspunkt i en förståelse för deras behov och förutsättningar.

”…Med Blåappen kan vi använda en flerdimensionell skattningsskala som SMASc, vilket andra formulärtjänster idag inte ger stöd för. Blåappen öppnar upp för nya och data-drivna arbetssätt där flera steg interageras på ett samlat sätt. Blåappen erbjuder dessutom sjuksköterskorna en snygg och användarvänlig digital miljö att arbeta i, vilket det skapar stort engagemang och mycket motivation…”

Carljohan Orre, Fil. Dr informatik, forskare & universitetslektor. Malmö universitet samt forskare och facilitator för projektet

SMASc
Self-Management Assessment Scale
Screening förutsättningar och behov av egenvårdstöd

(Copyright: Docent Ulf Isaksson © Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet)

Forskare och facilitator i arbetet

Carljohan Orre, Fil. Dr informatik, forskare & universitetslektor. Malmö universitet

Upphovskvinnor och upphovsman till SMASc
Ulrika Öberg, Fil Dr omvårdnad, Ulf Isaksson, professor i omvårdnad, Åsa Hörnsten, professor i omvårdnad

Ängelholm team SMASc

Teamet i Ängelholm

 

Länk till publikation på Umeå Universitet

SMASc – ett nytt sätt att hjälpa!
Diabetessköterskors erfarenheter av att använda sig av frågeformuläret SMASc i mötet med typ 2 diabetespatienter inom primärvården
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1323709&dswid=174