- Pulstavlan, Stretch Care

Pulstavlan för kommuner

Pulstavlan

Pulstavlan är ett naturligt planeringsverktyg för kommunal verksamhet.

Pulstavlan fångar flera kommuners behov inom socialtjänst och vård- och omsorg. I dagsläget används Pulstavlan på Myndighetsfunktionen i Lund samt på korttidsboende i Hässleholm. Vi är glada över att många kommuner kontaktar oss och har insett vilka möjligheter Pulstavlan ger. Bland annat ses stora möjligheter att bättre kunna styra verksamhetens aktivets- och resursplanering, samt kommunikation inom och mellan aktörer.

Myndighetsfunktionen Lund

Myndighetsfunktionen inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun är en samlad enhet som svarar för utredning och beslut om insatser enligt SoL och LSS. Till myndighetsfunktionen hör det samordnande vårdplaneringsteamet. Inom detta team görs biståndsbedömningar och beslut fattas enligt socialstjänstlagen. Här används Pulstavlan för att få en ordentlig struktur i den dagliga styrningen och för att tydligt kunna prioritera arbetet.

…Pulstavlan ger en daglig styrning och tydliggör vad som ska prioriteras…

Filip Borgström, Biståndshandläggare och digiansvarig, SVU-teamet, Lunds kommun

En viktigt aspekt för att kunna prioritera handlar om att beräkna Dagar efter utskrivning där varje kommun enligt lag betalar avgift till sin region för den patient som vårdats inom den slutna vården och har bedömts vara medicinskt färdigbehandlad och utskrivningsklar. Optimal planering bidrar till färre vårddygn och därmed lägre avgifter och kostnader för kommunen.

Pulstavlan beräknar automatiskt Dagar efter utskrivning på både individuell och övergripande nivå. Detta ger teamet en tydligare bild för varje enskilt fall samt hjälper till att hålla den samlade kostnaden på en acceptabel nivå.

…Pulstavlan ger mer struktur och visar information på ett lättöverskådligt sätt…

Filip Borgström, Biståndshandläggare och digiansvarig, SVU-teamet, Lunds kommun

Korttidsboende Hässleholm

Ett tydligt exempel på hur Pulstavlan används inom kommunal vård- och omsorg är på korttidsboende i Hässleholm.

Där används Pulstavlan bland annat för:

  • Att planera aktiviteter för en boende, t ex genomförandeplan, levnadsberättelse, prover, färdtjänst och så vidare.
  • Att planera boendes önskemål kring nattrutiner, t ex golvlarm, nattmacka, sänggrind.
  • Att tydliggöra boendes kostpreferenser.
  • Riskbedömning och sammanställning av risker som behöver hanteras, t ex malnutrition, fall eller trycksår.
  • Bedömning av behov av hjälpmedel t ex rollator eller lift.
  • Beskriva boendens hälsotillstånd
  • Kontaktuppgifter till anhöriga
  • Medicinering

Detta skapar förutsättningar för att den som har som arbetsuppgift att utföra vårdaktiviteter och liknande kan planera för sitt arbete och säkerställa att rätt person med rätt kompetens utför rätt uppgifter till rätt person i rättan tid. Pulstavlan är därför en viktig kommunikationsyta för medarbetare att säkerställa att allt blir gjort och inget glöms.