- Blåappen version

Blåappen 7.2 – Juni 2023

Nya funktioner

Blåappen har blivit blå

Blåappen har fått en ny kostym. Gränssnittet för behandlare och administratörer har nu blivit blått. Utöver detta har vi gjort flera förändringar för ökad användbarhet på patientsidan.

Samtyckeshantering

Samtycken kan nu hanteras i Blåappen. Det kan exempelvis gälla samtycken att delta i en forskningsstudie, eller samtycke att dela information.

Skapa samtyckesmall

En administratör skapar samtyckesmallar via administratörsgränssnittet och gör dem tillgängliga via en enhetsgrupp för den eller de enheter som ska inhämta samtycket.

Beroende på ändamålet med just ert samtycke kan ni bland annat välja om det ska besvaras av patient eller vårdnadshavare, hur länge det ska vara giltigt, om mottagarspecifik information ska kunna läggas till vid utskick och om signering med BankID ska krävas eller ej.

Inhämta ett samtycke

Samtycken kan inhämtas på distans (patient, ombud eller vårdnadshavare svarar då i patientappen) eller registreras muntligt via dig som vårdgivare (om signering med BankID inte krävs). När det finns tillgängliga samtycken att inhämta visas en ruta i för samtycken på patientens sida. Där visas också de samtycken som redan är inhämtade eller väntar på svar.

Hantera svar på samtycken

Vid nya svar på inhämtade samtycken visas en notis på startsidan för att uppmärksamma verksamheten på att ta nästa steg. Det kan exempelvis röra sig om att starta ett program med skattningar eller dela information med tredje part.

I dagsläget finns ingen automatisering kopplat till samtycken. Hur de används är helt upp till verksamhetens rutiner. 

Det nyinkomna svaret på samtycket ska kvitteras för att notisen på startsidan ska döljas.

Samtycke att involvera skolpersonal

Samtycket för att involvera skolpersonal fungerar som det tidigare gjort och registreras av dig som behandlare. Detta samtycke kommer i framtida versioner att konverteras till ett samtycke som även kan inhämtas på distans. 

Tips! Om er verksamhet inte skickar skattningar till skolpersonal kan ni gömma hantering av skolpersonal i er enhetsgrupp under inställningar. På så sätt göms hantering av samtycke att involvera skola samt steget för att lägga till skolpersonal vid patientregistrering. 

Vidareutveckling av samtyckeshantering

Vi planerar flera nya funktioner kopplat till samtycken för kommande versioner. Exempelvis samtycke i program, samtycke som filter i rapporter, möjlighet för patient att hantera sina samtycken i patientappen osv.

Tillfällig patientkontakt

Om personen som ska svara på skattningar avsedda för vårdnadshavare eller skolpersonal saknar eller av någon anledning inte vill uppge sina kontaktuppgifter kan du registrera personen som en “Tillfällig vårdnadshavare” eller ”Tillfällig skolpersonal”. Du behöver då endast ange namn och relation. Tänk dock på att tillfälliga patientkontakter endast kan besvara skattningar som intervju och att de inte kommer att kunna logga in i Blåappen.

Tillfälliga kontakter läggs till vid registrering av patient eller i efterhand där vårdnadshavare och skolpersonal hanteras.

Stegvis konfiguration av program

Programkonfigurationen i administratörsgränssnittet har fått ett ansiktslyft och görs nu stegvis. Varje del av programmet (Beskrivning, Skattningar, Visning för mottagare, Meddelande och Visning för mottagare) görs på en egen sida. Sist visas en sammanfattning som ger dig som administratör möjligheten att granska programmet du nyss skapat eller ändrat.

Statistik och uppföljning

Programrapporten

 • Utökas med möjlighet att analysera resultat och göra före/eftermätningar i program. De skattningar som ska ingå i en mätning bör tilldelas taggar (görs av en administratör).
 • Möjlighet att välja flera program i programrapporten

Resultat per patient

 • Möjlighet att göra urval baserat på program istället för skattningstyper
 • Råpoäng inkluderas i rapporten
 • Programnamn inkluderas för de skattningar som är en del av ett program

Visa om skattning innehåller fritextsvar

I resultatsammanställningen för en skattning indikeras om patienten skrivit ett fritextsvar (visas endast om skattningen beräknar resultat).

Prioriterade svar och notiser

Vid höga poäng på specifika skattningsfrågor som behandlar exempelvis självmordstankar och självskada genereras prioriterade svar som visas överst i notislistan på startsidan. 

Så här visas prioriterade svar under Aktuellt på patientens sida. Ett prioriterat svar kan hanteras separat via knappen Hantera eller när skattningen kvitteras. 

När ett prioriterat svar hanterats visas inte längre notisen på startsidan och skattningen visas så här under Aktuellt på patientens sida.

Följande skattningar genererar prioriterade svar vid höga poäng

 • PHQ-9 vid annat svar än Inte alls på fråga 13
 • MADRS vid svar högre än 3 på fråga 9
 • CORE-OM vid annat svar än Sällan på fråga 16, 24 eller 34
 • QIDS-A17 vid tre sista svarsalternativen på fråga 13
 • PID-5 vid tre sista svarsalternativen på fråga 119 eller 178
 • BSL-23 vid två sista svarsalternativen på fråga 7, 5 eller 18 i del 1 och vid tre sista svarsalternativen på fråga 1, 2 eller 3 i beteende-delen
 • Kort måendeskattning vid höga poäng på frågan om tankar om döden och att inte vilja leva
 • AEQ vid höga poäng på en eller flera av frågorna 14-19 om självmordstankar och självskadebeteenden

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Smärtdagbok

Nya skattningar

 • AEQ (Adverse Events Questionnaire)
 • AFQ-8
 • APS (Autismfenotypskala)
 • Bedömningsstöd vid aktualisering av integrerad vård
 • BESSI (för användning inom forskning)
 • CAS-1 (för användning inom forskning)
 • CHU9D (Child Health Utility Instrument)
 • CALIS-R
 • Demografi
 • Diverse klinikerinmatade formulär för datainmatning kopplat till forskning
 • EORTC-ANL27
 • EORTC-BM22
 • EORTC-BN20
 • EORTC-IL176
 • EORTC-IL177
 • EORTC-IL178
 • HiPIC-30
 • PARS Inmatning
 • PROMIS Kamratrelationer
 • Kort måendeskattning
 • IrrIDAS-II (Frågor relaterade till Irritabilitet från IDAS-II, för användning inom forskning)
 • Tic-P (anpassad för forskningsstudie)

Ändrade skattningar

 • Ny variant av Ung Bupkontakt för föräldrar
 • Nya varianter av besöksutvärdering för habiliteringen
 • Nya varianter av TSS2 för användning på mottagning, enhet eller avdelning
 • Ny variant av DSHI: DSHI-Y
 • Ny variant av MADRS: MADRS-Y för ungdomar
 • Ny variant av ASRS: Aktuell symtomnivå
 • Ny variant i Uppföljning stegvisa insatser
 • Justeringar i Uppföljning ADHD-medicin
  • Cutoffer för vuxna patienter för puls och blodtryck
  • Puls och blodtryck ej obligatoriskt att fylla i
 • Justeringar i Uppföljning SSRI/Dep
 • Fysioterapeutformulär barn byter namn till CPUP-formulär och får en ny variant för vuxna
 • EWSAS byter namn till WSAS enligt önskemål från originalförfattare

Förbättringar & buggfixar

 • Möjlighet att filtrera på mottagare (patient, vårdnadshavare, skolpersonal) i biblioteket.
 • Möjlighet att söka efter administrativa händelser i loggen
 • Möjlighet att lista alla aktiva enheter i enhetsadministration 
 • Förbättrad användarhantering
 • Ny layout på skattningar och dagböcker som listas under Aktuellt
 • Ny layout för patientöversikten
 • Ny layout för resultatsammanställning för skattningar
 • Delvis besvarade skattningar visas i läsläge
 • Uppdaterad informationstext och åldersrekommendationer på flera skattningar

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

7.2.1

 • Inloggning för personal från Stretch Care
 • Tillgängliggjort formuläret Bedömningsstöd vid aktualisering av integrerad vård

7.2.2

 • Länkar i samtycke och nyheter ska öppnas i ny flik
 • Möjlighet till längre titel på samtycken
 • Kunna välja bort kommentar vid nekat samtycke
 • Åtgärdat problem med knappen ”Hämta igen” i patientappen
 • Åtgärdat problem med att skapa program i nya miljöer
 • Utökat tillåten längd på meddelandemallar i program till 1000 tecken
 • Justerat åldersrekommendation och instruktion frö PHQ-9
 • Åtgärdat problem med att byta ansvarig enhet till en enhet som är vårdenhet

7.2.3

 • Administrativ kommentar ska visas även på sidan Historik och analys

7.2.4

 • Korrigerat så att skolpersonal listas vid manuell påminnelse
 • Korrigerat problem med att ta ut programrapport
 • Åtgärdat inloggningsproblem för vissa administratörer