- Blåappen version

Blåappen 6.1 – november 2021

Nya funktioner

Förhandsgranskning av skattningar i bibliotek

Förhandsgranskning av skattningar gör att det nu går att titta på ett formulär för utan att skicka det till en patient. Frågorna kan ”besvaras” även i förhandsgranskningsläge för att se exempelvis hur innehåll visas eller döljs baserat på vilka svar som anges. OBS! Förhandsgranskningen får ej användas för att inhämta svar från patienter, inga svar sparas och det går inte att skicka in en skattning i förhandsgranskningsläge.

Såhär gör du för att förhandsgranska en skattning

 1. Gå till biblioteket
 2. Välj eller sök upp den skattning du vill förhandsgranska
 3. Gå till fliken Varianter och versioner
 4. Om det finns flera varianter, välj den variant du vill titta på
 5. Klicka på knappen förhandsgranskning

I de fall en skattnings innehåll är beroende av patientens kön eller ålder går det att växla mellan testpatienter som uppfyller de olika kriterierna. Dessa visas i så fall överst i skattningen.

Klicka för att visa i helskärm

Historik och analys

Sidan ”Resultat och analys” döps om till ”Historik och analys” och visar nu alla historiska händelser för patienten i kronologisk ordning.

 • Besvarade (kvitterade och okvitterade) skattningar från egna enheten
 • Kvitterade skattningar från övriga enheter
 • Start och slut på program inklusive meddelanden som skickats inom programmet
 • In- och utskrivningar

Grafisk analys av skattningar görs fortsatt på denna sida och det är nu möjligt att direkt från en skattning under Aktuellt komma till analysläge.

Kopiering av resultat görs också tillgängligt under Aktuellt, något man tidigare endast kunder göra från resultatsidan.

Kontaktinformation till enhet som skickat skattningar och program

För Patienter, Vårdnadshavare och Skolpersonal visar vi nu kontaktinformation till enheten som skickat skattningar och program för att de enklare skall kunna kontakta er vid frågor och behov av hjälp. Informationen som visas är telefonnummer och länk till enhetens kontaktsida på 1177. Informationen hämtas från nationella HSA-katalogen och är den samma som visas på 1177.

Om information för den specifika enheten saknas hämtas information från överliggande vårdenhet. Om information saknas även där visas ingenting.

Innehållet i inställningen ’Patientinformation’, som kan kan anges på en enhetsgrupp och som tidigare visades i sidfoten under ”Läs mer”, visas nu tillsammans med övrig kontaktinformation.

Klicka för att visa i helskärm

Hantering av inbjudningar och patientkontakter

Det går nu att ändra telefonnummer till vårdnadshavare som accepterat inbjudan. Det går även att ändra telefonnummer till vårdnadshavare som inte accepterat inbjudan men en ny inbjudan kommer då skickas ut och den gamla kan inte längre besvaras.

Det går även att att ändra relationsbeskrivning (Mamma, Pappa, Lärare etc) på vårdnadshavare och skolpersonal.

Om en felaktig e-postadress eller personnummer angetts skall inbjudan tas bort och skickas om. Tänk på att även då skattning genomförs som intervju är det viktigt att patientkontakten besvarar sin inbjudan så säkerställs det att informationen är korrekt och en verifierad patientkontakt skapas.

Hantering av påminnelser

Hanteringen av manuella påminnelser har förtydligats genom att även klockslag för när senaste påminnelsen skickades visas. Denna tidpunkt inkluderar även de automatiska påminnelser som Blåappen skickar 24 respsektive 72 timmar efter att en skattning startats.

Innan påminnelse skickas visas nu tydligare information om vem som kommer få påminnelse och eventuellt varför påminnelse inte kan skickas, exempelvis om telefonnummer saknas eller inbjudan inte är besvarad.

Klicka för att visa i helskärm

Export API

API för export av data från Blåappen till externa system.

Skattningar

Nya skattningar

 • ASC-Kids (Acute Stress Checklist For Children)
 • A-TAC (Autism-Tics, ADHD och andra komorbiditeter)
 • Baseline frågor
 • CIA (Clinical Impairment Assessment)
 • EORTC QLQ-delskalor
  • QLQ-BR23 (Bröstcancer)
  • QLQ-CR29 (Colorektalcancer)
  • QLQ-HN35 (Head & neck)
  • QLQ-OG25 (Esofaguscancer/ventrikelcancer)
 • EWSAS-U, EWSAS-F (Education, Work and Social Adjustment Scale, Ungdom och Förälder)
 • FASM (Functional Assessment of Self-Harm)
 • FFMQ (Five Facets Mindfulness Questionnaire)
 • LPFS-BF (Level of Personality Functioning Scale – Brief Form 2.0)
 • PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5)
 • PID-5 (Personality Inventory for DSM-5, patientversion)
 • QIDS-A17-SR Föräldrar, QIDS-A17-SR Tonåring (Quick Inventory of Depressive Symptomatology)
 • SMASc (Self-management Assessment Scale)
 • YSR (Youth Self-Report for Ages 11-18 del av ASEBA)

Ändrade skattningar

 • Utvärdering Blåappen: Ny version där BUP-specifika formuleringar ändrats så att utvärderingen kan användas oavsett verksamhet
 • BCFPI 1-årsuppföljning: Följebrev som visas först i formuläret
 • CBCL: kompletterande fritextfrågor är ej längre obligatoriska
 • TSS-2: Tagit bort felaktig information i informationstext
 • EDE-Q: Ändrat så att formuläret inte varnar för obesvarade frågor om lämnat exempelfrågan obesvarad

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättringar i sökning av skattningar i Bibliotek och Administration, exempelvis att bindestreck och punkter kan utelämnas
 • Kopiering av resultat
  • Kopiering av resultat för M.I.N.I och M.I.N.I Kid
  • Inkluderar administrativ kommentar och resultatbeskrivning vid Kopiering av resultat
  • Möjlighet att kopiera resultat direkt under Aktuellt
  • Kopiering av resultat kan göras först när skattningen kvitterats
 • Möjlighet att komma till Analys-läge direkt från skattning under Aktuellt
 • Stöd för att skicka SMS till finska telefonnummer
 • Administration: Stöd för specialtecken i patienttaggar
 • Korrigering av diverse stavfel i skattningar och deras informationstexter
 • Interna kodförbättringar
Notera att innehållet i releasen är preliminärt och funktionalitet kan tillkomma eller tas bort under arbetets gång. De delar i releasen som är beroende av externa granskningar kan komma att ändras och senareläggas.

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

6.1.1

 • I skattningens historik (som visas i skattningen meny) ska det framgå vem som kvitterat en skattning
 • Justeringar i scoreberäkning och informationstext för den nya skattningen SMASc
 • Förtydligat loggmeddelande när man schemalägger en skattning så att det framgår att den schemalagts och när den kommer skickas
 • Korrigerat fel i hur versionshistoriken uppdateras när en skattning besvaras
 • Rensar inställningar i databasen som inte används

6.1.2

 • Mindre textkorrigeringar i skattningen SMASc
 • Visa status på accepterade inbjudningar (vårdnadshavare och skolpersonal) samt tidpunkt då den accepterades
 • Validering som säkerställer att patientens personnummer inte registreras på vårdnadshavare
 • Kunna skicka ny inbjudan till patientkontakter som saknar personnummer
 • Förbättrad hantering av gamla svar i rapporten Resultat per patient
 • Korrigerat felaktig beräkning av delskalor i LSAS-SR
 • Korrigerat så att patient kan fortsätta besvara delvis besvarad Screening för ryggmärgsskadade

6.1.3

 • Stäng öppna skattningsdialoger om man lämnar patientsidan via webbläsarens bakåtknapp
 • Tagit bort beräkning av medelvärde för totalpoäng för PCL-5
 • Okvitterade skattningar från andra vårdenheter ska inte visas i  ”dashboarden” (de små graferna överst på patientsidan)
 • Notiser för saknade svar ska inte inkludera patienter i forskningsstudien Blå året
 • Skattningen MAIA-2 görs tillgänglig efter granskning av expert
 • Skattningen IPAQ görs tillgänglig efter granskning av expert
 • Korrigerat namn på BSL-23 rubrik i den grafiska analysen
 • Korrigerat underrubriken på skattningen Uppföljning ADHD-medicin
 • Korrigerat felaktig resultatpresentation för ”Problemskapande påverkan i vardagen” under ’Visa detaljer’
 • Presentation av råpoäng för RCADS och KIDSCREEN-10

6.1.4

 • Korrigerat inställningar för cachning för att undvika att användare stöter på problem vid större versionsuppdateringar